Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Organizacja nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie będzie realizowane kształcenie na odległość.
2. Kształcenie na odległość będzie realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem:
1) platform edukacyjnych, w tym platformy dostępnej pod adresem www.epodreczniki.pl,
2) materiałów dostępnych na stronach CKE, OKE Kraków, WSiP, MEN
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia,
4) materiałów wskazanych przez nauczycieli,
5) środków komunikacji elektronicznej, komunikatorów.

Klasy I-III
1. Na e-dzienniku w wyznaczonych dniach będą zamieszczane materiały edukacyjne do realizacji przez dzieci.
2. Do każdego materiału nauczyciel dołączy informację dla rodzica dotyczącą formy i sposobu wykonania danego zajęcia przez dziecko.
3. Każdy rodzic ma możliwość kontaktu z nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej.
4. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego rodzica z wychowawcą klasy lub z dyrektorem szkoły pod numerem 14 6557366.

Klasy IV-VIII
1.W e-dzienniku, w wyznaczonych dniach będą zamieszczane materiały edukacyjne do realizacji przez uczniów.
2.Materiały te będą umieszczane zgodnie z planem zajęć danej klasy
3. Do każdego materiału będzie podana informacja dla ucznia dotycząca formy i sposobu realizacji danego zajęcia.
4.Każdy rodzic i uczeń ma możliwość kontaktu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej.
5.Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego rodzica z wychowawcą klasy (nr telefonów zostały Państwu podane przez wychowawców) lub z dyrektorem szkoły pod numerem 14 557366.

II. Sposób monitorowania postępów ucznia oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez nauczycieli w okresie kształcenia na odległość

1. Monitorowanie postępów uczniów jest zadaniem nauczyciela i polega w szczególności na:
1) w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach
I-III, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - terapii pedagogicznej, logopedii - na konsultacjach drogą telefoniczną, przez e-dziennik, drogą mailową z rodzicami ucznia;
2) w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII na:
a) kontrolowaniu logowań uczniów na platformy edukacyjne wskazane przez nauczycieli,
b) kontrolowanie innych aktywności uczniów określonych przez nauczycieli w planie pracy z daną klasą.
2. Monitorowania uczniów klas IV-VIII dokonują również wychowawcy klas za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej.
3. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów jest zadaniem nauczyciela prowadzącego zajęcia i polega w szczególności na ustaleniu sposobu sprawdzania wiedzy uczniów:
a) adekwatnego do wieku ucznia,
b) odpowiedniego do jego możliwości i umiejętności,
c) wynikającego ze specyfiki prowadzonych zajęć.
4. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów należy do zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kształcenia na odległość z dziećmi lub uczniami.
5. W ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów prowadzonym w ramach kształcenia na odległość stosuje się przepisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie.
6. W czasie realizacji kształcenia na odległość informację o postępach ucznia i ocenie ucznia przekazuje się w następujący sposób:
1) nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III informują rodzica ucznia o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez ucznia ocenach za pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej lub telefonicznie,
2) uczniom klas IV-VIII informacji o postępach w nauce i uzyskanych ocenach udzielają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne przy użyciu e dziennika, poczty elektronicznej lub telefonicznie,
3) wychowawcy klas IV-VIII informują rodziców uczniów o postępach ich dzieci w nauce i uzyskanych przez nie ocenach przy zastosowaniu e-dziennika, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. W czasie realizacji kształcenia na odległość w bieżącym ocenianiu zachowania ucznia uwzględnia się w szczególności:
a) udział ucznia w proponowanych przez nauczyciela formach zajęć realizowanych w ramach kształcenia na odległość,
b) aktywność i zaangażowanie ucznia w działania proponowane przez nauczyciela,
c) poziom wypełniania zleconych przez nauczyciela zadań.
8. Przy ocenianiu zachowania w trakcie realizacji kształcenia na odległość należy wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe ucznia, jak dostęp do Internetu, dysponowanie odpowiednim zapleczem sprzętowym.
9. Nauczyciele prowadzący kształcenie na odległość przekazują w razie potrzeby informację do wychowawców klas o aktywności i zaangażowaniu uczniów w trakcie nauki zdalnej.
10. Wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość oraz na podstawie analizy wniosków z własnej obserwacji działań uczniów ustala bieżącą ocenę zachowania dla każdego ucznia.

III. Formy kontaktu i komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami uczniów oraz zasady i formy informowania rodziców lub rodziców i uczniów o postępach w nauce i ocenach

1. Ustala się następujące formy kontaktu i komunikacji nauczycieli z rodzicami uczniów i uczniami:
1)wszyscy nauczyciele kontaktują się z rodzicami uczniów klas I-III przy użyciu
e-dziennika.
2) wszyscy nauczyciele kontaktują się z uczniami klas IV-VIII przy użyciu
e-dziennika, poczty elektronicznej, a za pośrednictwem wychowawcy klasy możliwy jest kontakt telefoniczny z rodzicem ucznia,
3) wychowawcy klas utrzymują z rodzicami uczniów i z uczniami kontakt przez
e-dziennik, e-mailowy lub telefoniczny.

2. Ustala się następujące formy kontaktu i komunikacji uczniów z nauczycielami:
1) kontakt przez e-dziennik
2) kontakt telefoniczny rodzica z wychowawcą klasy (numery telefonów zostały podane rodzicom).
3. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.
1) Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III informują rodzica ucznia o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez ucznia ocenach za pośrednictwem
e-dziennika lub telefonicznie.
2) Uczniom klas IV-VIII informacji o postępach w nauce i uzyskanych ocenach udzielają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne przy użyciu poczty elektronicznej, e-dziennika.
3) Wychowawcy klas IV-VIII informują rodziców uczniów o postępach ich dzieci w nauce i uzyskanych przez nie ocenach przy zastosowaniu e-dziennika, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)


Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.