Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Od października do grudnia 2015 r. w naszej szkole realizowaliśmy rządowy program „Bezpieczna +”. W tym czasie uczestniczyliśmy w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

Nasza szkoła znalazła się w gronie czterech tarnowskich placówek, które otrzymały finansowe wsparcie na realizację działań - w ramach rządowego programu „Bezpieczna+” - mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący budowania pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizację działań antydyskryminacyjnych w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W tym obszarze znalazło się także kształtowanie otwartości poprzez włączanie do działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców uczniów, lokalnego środowiska szkoły oraz instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Oto lista naszych konkretnych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy od października do grudnia 2015 r.:

1) 19-20.10.2015 r. - Warsztaty wychowawcze dla klas 1-3 i 4-6 rozwijające empatię i zwiększające świadomość dzieci zdrowych na temat różnych dysfunkcji i związanych z tym problemów. W każdej klasie zostały przeprowadzone 45-minutowe zajęcia, (poprzedzone pogadanką specjalistki-terapeutki), podczas których uczniowie mieli możliwość zdefiniowania słowa dyskryminacja oraz samodzielnego przeanalizowania, w jaki sposób stereotypy kierują naszym życiem. Pogłębili wiedzę na temat szkodliwego działania stereotypów oraz nauczyli się, jak propagować postawę otwartości wobec odmienności.
- Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska

2) 13.11 2015 r. - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla wszystkich uczniów w szkole pod hasłem ,,Inni, a tacy sami” - technika dowolna.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na tablicach przy wejściu do szkoły. Nagrody z rąk dyrektora szkoły uczniowie otrzymali podczas podsumowania realizacji programu 03.12.2015 r.
Komisja konkursowa w składzie: Zofia Drwal-dyrektor, Barbara Smorczewska-nauczyciel, Danuta Iwaniec-nauczyciel, Anna Smęda-pedagog

3) 04.11.2015 r. - Szkolenie dotyczące dyskryminacji i jej przeciwdziałania przeprowadzone dla wszystkich pracowników szkoły.
- Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska

4) Gra miejska dla uczniów klas 4-6 włączająca w kampanię antydyskryminacyjną społeczność lokalną: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Straż Miejską oraz świetlicę romską. W trakcie gry przedstawiciele poszczególnych klas wraz z pedagogiem szkolnym odwiedzając daną instytucję, mieli za zadanie uzyskać odpowiedzi na następujące zagadnienia:

06.11.2015 r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
• Jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne?
• Jakiego typu niepełnosprawności jest w Tarnowie najwięcej?
• W jaki sposób można pomóc osobom niepełnosprawnym?
19.11.2015 r. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
• Dla jakich uczniów jest przeznaczony SOSW?
• Jak wyglądają klasy-podobieństwa i różnice?
• Czy lekcje wyglądają tak samo jak nasze?
23.11.2015 r. - Świetlica romska
• Jak wygląda i dlaczego powstała?
• Kto przychodzi do świetlicy?
• Jakie zajęcia odbywają się w świetlicy?
20.11.2015 r. - Straż Miejska
• Jakie są najczęstsze powody dyskryminacji w naszym środowisku lokalnym?
• Z jakich innych powodów niż te, o których była mowa, ludzie są dyskryminowani?
• Jakie grupy w naszym środowisku są najczęściej dyskryminowane?
Sprawozdanie z wykonania zadań uczniowie przedstawili w dniu 3.12.2015 r. podczas uroczystego podsumowania programu.
- Anna Smęda-pedagog
Przedstawiciele odwiedzanych instytucji z poszczególnych klas

5) 30.11.2015 r. - Opracowanie Szkolnego Kodeksu Równego Traktowania.
Uczniowie klasy 4-6 w czasie godzin wychowawczych mieli za zadanie opracować propozycje Kodeksu. Podczas wspólnej debaty 30.11.2015 r. przedstawiciele poszczególnych klas uzgodnili jednolitą treść Szkolnego Kodeksu Równego Traktowania. Został on przedstawiony społeczności szkolnej i zaakceptowany przez wszystkich uczniów podczas uroczystego podsumowania programu. Zamieszczony na tablicach na szkolnych korytarzach będzie przypominał o konieczności jego stosowania w codziennym życiu.
- wychowawcy klas, opiekunowie Samorządu Szkolnego

6) 01.12.2015 r. - Dzień integracji. Tego dnia odbyło się wspólne spotkanie uczniów z SOSW z uczniami naszej szkoły, w tym uczniami pochodzenia romskiego. Na początku spotkania uczniowie romscy przedstawili swoje umiejętności taneczne, a na zakończenie pokazów wszyscy bawili się w rytmie romskiej muzyki. W czasie warsztatów artystycznych wspólnie wykonano świąteczne elementy dekoracyjne z materiałów plastycznych np. bałwanki oraz kartki świąteczne.
- organizatorki i prowadzące - Barbara Smorczewska-nauczyciel, Anna Smęda-pedagog

7) 09.12.2015 r. - Nawiązanie bliższej współpracy z SOSW w Tarnowie. Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami SOSW aktorzy kółka teatralnego z naszej szkoły przygotowali i przedstawili montaż słowno-muzyczny „Żeby szczęśliwym być…”
- Renata Kucharska-nauczyciel, opiekun kółka teatralnego, Anna Smęda-pedagog

8) 15.12.2015 r. - Szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły na temat ,,Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
- Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska

9) 03.12.2015 r. - Podsumowanie programu - przedstawiciele klas 4-6 odczytali przygotowane wcześniej sprawozdania z gry miejskiej. Pani dyrektor Z. Drwal wyróżniła i obdarowała drobnymi upominkami osoby, które zostały laureatami w konkursie plastycznym ,,Inni, a tacy sami” w kategorii klas 1-3 i 4-6. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zaprezentowała wszystkim Szkolny Kodeks Równego Traktowania. Na zakończenie uczniowie z kółka teatralnego przedstawili montaż słowno-muzyczny „Żeby szczęśliwym być…”
- Anna Smęda - pedagog, Renata Kucharska - nauczyciel, opiekun kółka teatralnego

W efekcie przyznania naszej szkole dofinansowania w ramach programu "Bezpieczna+" można było przeprowadzić konkurs plastyczny związany z tematem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub pochodzenie. Wykorzystano różnorodne materiały plastyczne, a dla zwycięzców zakupiono nagrody. Przeprowadzono wspólne warsztaty plastyczne dla uczniów naszej szkoły z uczniami z SOSW w Tarnowie. Wykorzystano bogate materiały dekoracyjne i plastyczne. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli oraz wszystkich pracowników dotyczące problemów dyskryminacji oraz pracy z dziećmi o SPE. Dla uczniów SOSW w Tarnowie oraz uczniów naszej szkoły zrealizowano przedstawienie tematycznie związane z problemem dyskryminacji. Przeprowadzono również warsztaty dla wszystkich uczniów naszej szkoły, które miały na celu rozwijać empatię w stosunku do uczniów zagrożonych dyskryminacją. Przed każdymi warsztatami specjalista terapeuta przeprowadzał pogadanki tematycznie związane z realizowanym programem. Zakupiono również materiały papiernicze dla nauczycieli-wychowawców potrzebne do gromadzenia dokumentów dotyczących programu „Bezpieczna+”. Dokonano zakupu tablic ekspozycyjnych, które były wykorzystywane w trakcie wykonywania zadań.

Osiągnięto następujące rezultaty:
- nastąpiło w szkole wzmocnienie samorządności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i prestiżu szkoły
- umożliwiono uczniom poznanie zadań instytucji działających w społeczności lokalnej oraz nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w tych miejscach
- stworzono warunki, aby dyskryminacja w szkole była ujawniana
- określono działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, a nie tylko reagowania na nią
- ustalono przejrzyste procedury w sytuacjach zgłoszenia przypadków dyskryminacji
- wypracowano treści Szkolnego Kodeksu Równego Traktowania
- stworzono uczniom warunki do samodzielnych działań, wykonywania zadań, za które ponoszą odpowiedzialność.

Zdjęcia

Kodeks Równego Traktowania


Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.