Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego,
- matematyki,
- języka obcego nowożytnego.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Termin główny egzaminu:
1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.‎

Termin dodatkowy:
1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Jednym z takich zadań jest np. wypracowanie na egzaminie z języka polskiego.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

Termin ogłoszenia wyników: 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń o wynikach egzaminu uczniów: 8 lipca 2021 r.
Termin wydawania zaświadczeń uczniom: 9 lipca 2021 r.

Na zaświadczeniu o wynikach egzaminu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Informacje dodatkowe

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

Ważne terminy

- do 30 września 2020 r. – złożenie deklaracji dotyczącej wyboru języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;

- do 15 października 2020 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

- do 25 listopada 2020 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach;

- do 25 lutego 2021 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa wyżej;

- do 11 maja 2021 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych;

Stosowne formularze będą udostępniane rodzicom przez dyrekcję szkoły.

 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

- Informatory o egzaminie ósmoklasisty
- Przykładowe arkusze egzaminacyjne
- Harmonogram, komunikaty i bieżące informacje
- Materiały dodatkowe, m.in. filmy o egzaminie, zestawy zadań powtórkowych


Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie Rights Reserved.